Scholengemeenschap

Scholengemeenschap

Van de Dendermondse gemeentelijke basisscholen

Onze scholengemeenschap bestaat uit:

 • 4 gemeentelijke basisscholen (6 vestigingsplaatsen)
  met als inrichtende macht de Stad Dendermonde – www.dendermonde.be :

 • 1 provinciale school voor buitengewoon lager onderwijs (type 1 en 8 en autiwerking). met als inrichtende macht het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen – www.oost-vlaanderen.be :
  • Provinciale School voor Buitengewoon Lager Onderwijs “Claevervelt”
   Klaverveld 6  9255 Buggenhout
   www.claevervelt.be

MISSIE

Onze scholengemeenschap stelt zich tot doel:

 1. Het verhogen van het draagvlak van de betrokken scholen.
 2. Een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen en een beter management.

BASISVISIE

Door op regelmatige en gestructureerde basis op alle niveaus samen ideeën uit te wisselen, na te denken, te organiseren, taken te verdelen, innovatie te verkennen en gemeenschappelijke standpunten in te nemen komen tot gemeenschappelijke doelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de autonomie van de scholen. We streven daarbij naar een door alle partijen gedragen openheid en gelijkvormigheid.

DIRECTIECOMITE

Het directiecomité is het zenuwcentrum van de scholengemeenschap. Via deze vertrouwde en veilige omgeving ontstaat er een collegiale ondersteuning (informeel en formeel) tussen de directeuren. De directeuren delen hun expertise met de collega’s. Dit leidt tot zelfzekere, beter gedocumenteerde, competentere directeuren. Zo komt er energie vrij om in de eigen school het onderwijskundig beleid beter te voeren. Nieuwe directeuren raken via de steun van dit platform gemakkelijker ingewerkt. Er wordt bewust gekozen voor het model van gedeeld leiderschap waarbij de verschillende directeuren eigenaar zijn van één of meer onderwerpen.

PEDAGOGISCH – DIDACTISCH

Ook voor andere niveaus kan hetzelfde effect werken. Door netwerken uit te bouwen op verschillende niveaus versterken we de uitwisseling van ideeën over o.a. zorg en ICT. Deze uitwisseling zal ongetwijfeld leiden tot beter en efficiënter onderwijs. We houden daarbij rekening met de onderwijskundige opdracht van alle participanten.

PERSONEELSBELEID

Een integraal en coherent, werkbaar personeelsbeleid op niveau van de SG is een noodzaak. Via het personeelsbeleid bouwt de SG aan een schooloverstijgend, kwalitatief personeelsbestand. Het personeelsbeleid heeft oog voor het welbevinden van alle personeelsleden. Participatie van alle personeelsleden is hierbij onontbeerlijk.

INTERNE KWALITEITSZORG-VOORTDURENDE VERBETERING

Binnen de scholengemeenschap leeft de constante zorg voor kwaliteitsverbetering. Het bewaken van de kwaliteit zit structureel verankerd in de organisatie van de SG. Op vaste momenten zijn evaluatiemomenten voorzien. De zorg voor alle leerlingen staat centraal.

MIDDELENBELEID

De middelen voor ICT, administratieve omkadering en zorg uit de stimuluspunten én de punten van de korte vervangingen kunnen, tot op een bepaalde hoogte, worden samengevoegd om gezamenlijke projecten uit te werken waardoor de werking van de scholengemeenschap wordt versterkt. De ondersteuning door de respectievelijke onderwijsdiensten van de inrichtende machten is hierbij noodzakelijk.

COMMUNICATIE

De scholengemeenschap communiceert transparant en eenduidig zowel intern als extern. Deze communicatie heeft een dubbel doel, enerzijds streven we ernaar dat alle betrokkenen weten waar de SG mee bezig is en anderzijds profileren we ons als SG naar de buitenwereld.